1. Ar-Ge ve Tasarım İndirimi kapsamında yapılan harcamaların %100’ü kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.
  2. İlk Madde ve Malzeme Giderleri: Her türlü ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul, yedek parça, prototip ve amortismana tabi tutulması mümkün olmayan maddi kıymetleri kapsar.
  3. Amortismanlar: Ar-Ge faaliyetleri kapsamında iktisap eden amortismanları kapsar. Ar-Ge dışında başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve teçhizata ilişkin amortismanlar söz konusu ekipmanların Ar-Ge kapsamında kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.
  4. Personel Giderleri:  TZE Ar-GE veya Tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamak üzere destek personelinin gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında bulunan ücretleri ile bu mahiyetteki giderler indirime konu edilir.
  5.  Genel Giderler: Ar-Ge veya Tasarım merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme (kargo-posta dahil), nakliye giderleri ile kullanılan ekipmanların bakım onarım giderleri Ar-Ge ve Tasarım indirimine tabidir.
  6. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler: Normal Bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurumlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar, hukuki danışmanlık ve analiz hizmetleri alımındaki ödemeleri kapsar. (Dışarıdan sağlanan hizmetler toplam harcamanın %50’sini geçemez)

Vergi, Resim ve Harçlar: Doğrudan Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar için ödenen vergiler ile benzeri vergi, resim ve harçlar bu kapsamda indirim alır.