Sık Sorulan Sorular

ARGE Danışmanlığı, KOSGEB Destekleri veya Yatırım Teşvik Sistemleri hakkında en çok merak edilenlen soruları sizler için yanıtladık. Sormak istediğiniz soru bunlar arasında yoksa bizimle iletişime geçerek de bilgi alabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesini Kimler Alabilir?

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Dernekler ve vakıflar,
Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Var Olan Bir Tesis İçin Teşviklerden Faydalanılabilir Mi? /Daha Önceki Yatırımlar için Faydalanılabilir mi?

Daha önce yapılmış yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Ancak mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için YTB alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir.

Sabit Yatırım Tutarı Hangi Harcama Kalemlerinden Oluşur? Sabit Yatırım Tutarı İçin Belirlenmiş Asgari Bir Tutar Var Mıdır?

Sabit yatırım tutarı arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım (yardımcı makine ve teçhizatlar, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri vb.) harcaması kalemlerinden oluşmaktadır.
Asgari sabit yatırım tutarı, teşvik uygulamalarına ve bölgelere göre farklılık göstermektedir:
Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;
1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.
Bölgesel Teşvik Uygulaması’nda ise; 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir. Bazı sektörlerde (turizm, hayvancılık vb.) asgari sabit yatırım tutarı haricinde asgari kapasite şartı da bulunmaktadır.

Taşıt Araçları Yatırım Kapsamında Teşvik Edilir mi?

Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar hariç) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında teşvik edilmemektedir.

Yatırımımızı Teşvik Belgesinde Öngörülen Sürede Tamamlayamamamız Halinde Ek Süre Alınabilir Mi?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımların Belgede öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Yatırım süresi 2 yıldan az öngörülmüşse en az 1 yıl ilave süre verilebilir.

Birden Çok Kamu Kuruluşundan Destek Ya Da Hibe Alabilir Miyiz? Destek Aldığımız Tesiste Yatırım Teşviki Uygulanır Mı?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Burada dikkate edilmesi gereken yararlanılan yatırım harcaması için mükerrer desteğin sağlanamamasıdır. Firma birden çok destekten yararlanabilir, ancak aynı harcama birden çok kere desteklenmez.

Yatırım Teşviki Kapsamında 2. El (Kullanılmış) Makine Temin Edebilir Miyiz?

Yerli kullanılmış makine ve teçhizat teşvik kapsamında temin edilemez. Ancak ithal kullanılmış makine ve teçhizatlar İthalat rejimi kararınca uygun olması halinde teşvik kapsamında temin edilebilir.

Yatırıma Konu Ekipmanlar Satılırsa Faydalanılan Destekler Geri Talep Edilir Mi?

Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olması hâlinde serbesttir. Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte; teşvik belgeli bir başka yatırım için devri, teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı, ihracı veya kiralanması Bakanlığın iznine tabidir.

Yatırım Teşviki Kapsamında Listemizde Yer Alan Ekipmanların Tutarında Herhangi Bir Değişiklik Söz Konusu Olursa Revizyon İşlemi Gerekir Mi?

İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.
 

AR-GE Merkezi Nasıl Tanımlanır? AR-GE Merkezi Olabilme Koşulları Nelerdir?

Ar-Ge Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

Tasarım Merkezi Nasıl Tanımlanır? Tasarım Merkezi Olabilme Koşulları Nelerdir?

Tasarım Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en 10 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

AR-GE Merkezi Başvurularında Aranan Şartlar Nelerdir?

1. Ar-Ge merkezlerinde en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,
2. Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
3. Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
4. Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
5. Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,
6. Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer almasıdır.
* İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılır.
**Münhasıran Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz.

Tasarım Merkezi Başvurularında Aranan Şartlar Nelerdir?

1. Tasarım merkezlerinde en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam edilmesi,
2. Tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
3. Başvuru yapan işletmenin; yeterli Tasarım yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
4. Tasarım merkezlerinin, Tasarım ve destek personelinin Tasarım merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
5. Tasarım merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Tasarım program ve projelerinin bulunması,
6. Tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer almasıdır.

Öğretim Üyeleri AR-GE Merkezlerinde Görev Yapabilirler Mi?

Öğretim Elemanlarından araştırmacı, tasarımcı ya da idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, üniversite yönetim kurullarının izniyle tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler.

Tam Zaman Eşdeğer (TZE) AR-Ge Ya Da Tasarım Personeli Nasıl Hesaplanır?

Ar-Ge veya tasarım merkezinde çalışan tam zaman eşdeğer Ar-Ge veya tasarım personeli sayısı; çalışan personelin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler itibarıyla toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine bölünmesi suretiyle hesaplanır. Haftada kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. Üçer aylık dönemler, Ar-Ge veya tasarım merkezini bünyesinde bulunduran işletmenin geçici vergilendirme dönemleridir. Ar-Ge merkezi bulunan işletmeler, bu merkezlerde çalışan personel listesini her bir ay bazında ayrı ayrı olmak üzere, geçici vergilendirme dönemlerini izleyen ayın sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine ve ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine verirler.

Kimler Tasarımcı Olabilir?

Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişiler tasarımcı olabilirler.

Kimler Araştırmacı Olabilir?

Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar araştırmacı olabilirler.
 

IPARD Projeleri Kapsamındaki Destekler Karşılıksız Mı?

IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir. Destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme faizi ile birlikte geri alımı söz konusudur.

Her Zaman Proje Hazırlayıp Başvuru Yapılabilir Mi?

Başvurular, Başvuru Çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır. Başvuru paketlerinin teslimi için son tarih ve saat, ilgili “Başvuru Çağrı İlanı”nda belirtilmektedir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Desteklenen Tedbir ve Sektörler Nelerdir?

Tedbir 101. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar;
101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Tedbir 103. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar;
103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3 Kanatlı Et ve Et Ürünleri İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-5 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Tedbir 302. Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme;
302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
302-3 Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yöresel Ürünler
302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler
302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
302-6 Makine parkları
302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları

Uygulama Dönemi, Mali Kapanış, Fiziki Kapanış, Uygulama Sonrası Dönem Ne Demektir?

Uygulama Dönemi (Yatırım Dönemi): Desteklenmek üzere belirlenmiş projeler için sözleşme imzalanması ile başlayan ve son ödemenin yapılması ile biten dönemi ifade eder. Bu dönem, projenin gerçekleştirileceği dönemdir.
Mali Kapanış: Uygulama sonrası dönemin sona erdiği tarihi yani sözleşmenin bitişini ifade eder.
Fiziki Kapanış: Projeye ilişkin son ödemenin yapıldığı tarihi yani uygulama döneminin sonunu ifade eder.
Uygulama Sonrası Dönem: Son ödeme yapıldıktan sonraki 5 (beş) yıllık dönemdir.

Aynı Çağrı Döneminde Ya Da Sonra Birden Fazla Başvuruda Bulunulabilir Mi?

Bir çağrı döneminde aynı tüzel ya da gerçek kişilik birden fazla başvuruda bulunamaz. Ancak, fiziki kapanmış yapıldıktan sonra başvurucu yeniden başvuruda bulunabilir. Desteklenecek yatırım sayısı IPARD dönem süresince 4’Ü aşamaz.

Başvurucu Hangi Harcama Alanlarında Teklife Çıkmalıdır?

Başvuru sahibi 4 Harcama alanında alıma çıkacaktır. Bunlar; Makine-Ekipman alımı, Yapım İşleri, Hizmet alımı ve Görünürlük Harcamalarıdır.