Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak, asgari sabit yatırım tutarını 50 milyon TL’nin üzerinde, yatırım konusu üründe dışa bağımlı olunan ve yatırımla sağlanacak katma değerin asgari %40’ı karşılanan yatırımlar stratejik yatırımlar olarak değerlendirilmektedir.

Stratejik yatırım konuları bir liste şeklinde belirlenmemiştir. Uygulamanın amacına yönelik olarak tespit edilen koşulların tamamını sağlayan yatırım konuları stratejik yatırım olarak kabul edilmiştir. Bir yatırım projesinin Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamında desteklenebilmesi için aşağıda belirtilen koşulların tamamını karşılaması gerekmektedir:

  1. En az 50 milyon TL tutarında sabit yatırım tutarı,
  2. Yatırım konusu üretimle ilgili yurt içi üretim kapasitesinin aynı ürünün ithalatından az olması,
  3. Rafineri ve petrokimya yatırımları hariç diğer yatırım konularında yapılacak yatırımla asgari %40 katma değer sağlanması,
  4. Yatırım projesi tamamlandığında üretilecek olan (yurt içi üretimi olmayan ürünler hariç) ürünler için Türkiye’deki toplam ithalat değerinin son bir yıl itibariyle en az 50 milyon Amerikan Doları olması

Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamından teşvik araçlarından faydalanacak olan yatırım projelerinin, diğer uygulamalar çerçevesinde desteklenecek yatırım projelerine göre daha avantajlı bir destek paketinden yararlanmaları mümkündür. Bu yatırımlar için öngörülen desteklerin, Türkiye’nin hangi ilinde yapıldığına bakılmaksızın, sadece Altıncı Bölge illerinde daha avantajlı olmak üzere aynı koşullarda sağlanması, önemli bir ayrıcalık teşkil etmektedir. Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulaması kapsamında sağlanan destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamasında Sağlanan Destekler

Destek Unsurları

1, 2, 3, 4 ve 5. BÖLGELERDE
(OSB Dahil)

6. BÖLGEDE

KDV İstisnası

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı

%90

%90

Uygulanacak Vergi Oranı

%2

%2

Yatırıma Katkı Oranı

%50

%50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Uygulama Süresi

7 yıl

10 yıl

 

Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%15

Limitsiz

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

5 Puan

5 Puan

 

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

2 Puan

 

Azami Destek Tutarı* (Bin TL)

50.000

50.000

Sigorta Primi Desteği (İşçi Hissesi)

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

10 yıl

500 milyon TL ve üzeri Yatırımların Bina-İnşaat Harcamaları için KDV İadesi

VAR

VAR

* 50 milyon TL’yi aşmamak üzere sabit yatırım tutarının %5’i kadar.