Yeni Yatırım Teşvik Programı’nda belirli yatırım konuları “öncelikli” olarak tanımlanmış ve söz konusu yatırımlar için istisnai bir uygulama getirilmiştir. “Öncelikli Yatırımlar”, yatırım yerine bakılmaksızın “Bölgesel Teşvik Uygulamaları” kapsamında Beşinci Bölge’ye sağlanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir. Öncelikli Yatırımlar, altıncı bölgede gerçekleştirilir ise bu bölgede geçerli olan desteklerden yararlandırılacaklardır.

Aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın hangi ilde yapıldığına bakılmaksızın beşinci bölge için belirlenen bölgesel destek paketinden faydalanacaktır:

a) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.

c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).

e)Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.

f) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).

g) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.

ğ) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.

h)Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.

ı) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.

i) “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.

j) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç).

k) Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.

l) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.

m) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).

n) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.

o)Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.

ö) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.

p) Lisanslı depoculuk yatırımları.

r) Nükleer enerji santrali yatırımları.

s) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.

Öncelikli yatırımlar, Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Bölgelerde teşvik araçlarından aynı süre ve oranlarda faydalanmaktadır. Beşinci Bölge’de organize sanayi bölgesinde yapılan öncelikli yatırımlar ile Altıncı Bölgede organize sanayi bölgeleri dışında veya içinde yapılan yatırımlar için daha avantajlı destekler sağlanmaktadır. Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulaması kapsamında sağlanan destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamasında Sağlanan Destekler

Destek Unsurları

1, 2, 3, 4 ve 5. BÖLGELERDE

5. BÖLGE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

6. BÖLGEDE

6. BÖLGE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı

%80

%90

%90

%90

Uygulanacak Vergi Oranı

%4

%2

%2

%2

Yatırıma Katkı Oranı

%40

%50

%50

%55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Uygulama Süresi

7 yıl

10 yıl

10 yıl

12 yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı

(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%35

 Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

YOK

VAR

YOK

Faiz Desteği

İç Kredi

5 Puan

5 Puan

7 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

2 Puan

2 Puan

2 Puan

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

700

700

900

900

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

10 yıl

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

10 yıl

10 yıl